Click on image to view next image.
Amyrallis
"Amyrallis"
View detail
Copyright James Riegel
Back to Jim Riegel's Strange Photos